Pic001


Kontaktné info

Róbert Čerry Pintér
Saratovská 26/b
841 02 BratislavaPočet návštev
Zlaňovanie

zdroj: www.kstst.sk, článok napísal: Čerry

Hore môžeme, dole musíme. Keď nám terén alebo počasie neumožňuje bezpečne zostúpiť, použijeme spúšťanie na lane – zlaňovanie. Technika zlaňovania nie je ťažká a pri správnom ovládaní je aj bezpečná, ale nesmieme ho podceňovať a musíme sa vyvarovať chýb, lebo ináč to môže dopadnúť tragicky.
Zlaňovanie môžeme dokonale nacvičiť až do úplného zautomatizovania pohybov na cvičných skalách s výnimkou vybudovania závesu.
http://www.zodratabota.szm.com

Na zlaňovanie používame rôzne zlaňovacie pomôcky. Na obrázku rôzne tvary osiem, bat-brake, „kýblik“. Pre začiatočníkov je najlepšou zlaňovacou pomôckou osma. Ďalej v texte miesto zlaňovacia pomôcka budem používať osma.

Vybudovanie zlaňovacieho závesu

http://www.zodratabota.szm.com http://www.zodratabota.szm.com

Kladieme naň veľký dôraz. Nešetríme materiálom a zásadne nepoužívame staré slučky a hrdzavé skoby. Na vybudovanie závesu poslúžia skalné výčnelky, zlaňovacie skoby, slučky. Spôsob na obrázku umožňuje po stiahnutí lana stiahnuť aj slučku. Ak je dolné stanovište ďaleko použijeme dve laná, alebo lano a pomocnú šnúru.
Keď máme pochybnosti o pevnosti jedného kotvenia, použijeme dve, ktoré prepojíme slučkou, ktorú prekrútime a vložíme karabínu. Prekrútenie nám zabezpečí, že keď vypadne jedna skoba ostaneme visieť na druhej. Uhol α nemá byť väčší ako 60°
Všetci na stanovišti musia byť zaistený, najpraktickejšie je to pomocou plochej slučky a karabíny. Slučka má byť dlhá cca 120 cm. Približne v jej polovici uviažeme vodcovský uzol a pripevníme ju k sedaciemu úväzu (ako slučku na obr.) Výhodou je že istenie už máme pripravené a môžeme voliť medzi dvomi dĺžkami, keď zlaňíme k ďalšiemu stanovišťu.

Lano

Ak použijeme jedno lano tak stred lana vložíme do karabíny alebo lano prevlečieme zlaňovacím kruhom. Vhodné je mať označený stred lana. Keď zlaňujeme na dvoch lanách tak jedno lano prevlečieme zlaňovacím kruhom a konce lán zviažeme vodcovským alebo osmičkovým uzlom asi 50 cm od koncov lán. Pozor, musíme si zapamätať na ktorej strane je uzol, aby sme po zlaňovaní mohli stiahnuť lano. Aby sme sa nepomýlili môžeme na na tento prameň zapnúť karabínu. Pred stiahnutím skrútené lano rozmotávame dovtedy kým karabína neskĺzne dole. Na druhom konci zviažeme obidva pramene navzájom dvomi vodcovskými alebo osmičkovými uzlami vo vzdialenosti cca 1m, aby v prípade chyby nemohol istiaci prusík prekĺznuť cez prvý uzol, druhý nám slúži ako strmeň do ktorého sa v prípade nutnosti postavíme. Lano veľkým oblúkom zhodíme v smere zlaňovania. Mali by sme vedieť, či lano dosahuje na zem alebo miesto s možnosťou vybudovania ďalšieho štandu.

Založenie osmy

http://www.zodratabota.szm.com

Najprv upevníme na lano prusík z repšnúry priemeru približne 6 mm na sebaistenie. Sebaistenie pri zlaňovaní musíme použiť vždy! Je to dôležité z hľadiska bezpečnosti. Miesto prusíka môžeme použiť blokant od niektorého výrobcu. Prusík priviažeme k úväzu. Prusík necháme povolený a musí byť tak dlhý aby nám nemohol vbehnúť do osmy (cca 15–20 cm). Prusík môžeme uviazať buď nad alebo pod osmu. Odporúča sa uviazať prusík pod osmu (dlhá osma krátky prusík). Ak je nad osmou v prípade pádu nesie plnú záťaž.
Potom zavesíme osmu a pomocou karabíny so zámkom! a slučky ju pripevníme k úväzu. Slučka má byť tak dlhá, aby po odsadnutí do úväzu sme nad osmu dočiahli rukou.
http://www.zodratabota.szm.com

Osmu máme pripevnenú karabínou k úväzu na veľkom oku, prevlečieme lano do osmy a osmu zapneme za malé oko (viď obr.). Tento postup nám zabezpečí, že nemôžeme stratiť osmu. Pri vyberaní postupujeme opačne a nemôžeme si spáliť ruky od horúcej osmy.
Pred zlaňovaním musíme všetko skontrolovať.
 je správne vybudovaný štand?
 je lano správne zavesené?
 je osma správne zavesená?
 je správne uviazaný prusík?
 je zatiahnutá matica na karabíne?
Po kontrole môžeme zrušiť naše istenie a zlaňovať.

Zlaňovanie

Počas zlaňovania máme nohy mierne napnuté a rozkročené pod uhlom 45° ku skale. Pri zlaňovaní posúvame jednou rukou voľný prusík a regulujeme rýchlosť zostupu. Rýchlosť nemá byť veľká (výrobcovia lán odporúčajú max. 2 m/s) aby sa nám osma neprehrievala, veľmi to šetrí lano. Frajerské rýchle zlaňovanie s odrážaním sa oboma nohami od skaly ničí lano a zvyšuje zaťaženie istiacich bodov. Musíme dať pozor, aby sa nám do osmy nevtiahli voľné rukávy, dlhé vlasy, rozopnutá vetrovka atď. Keď už toto nastane musíme prerušiť zlaňovanie zaistením prusíka, nad osmu založiť ďalší prusík, osmu odľahčiť a vtiahnuté veci vybrať.
Prvý zostupujúci odstraňuje z trasy voľné kamene a pokiaľ lano nedosahuje na zem, vybuduje ďalšie stanovište. Postupne zlaňujú zvyšní členovia družstva. Po zlaňovaní každého člena vyskúšame, či ide stiahnuť lano. Zlaňujúcich môžeme istiť aj zdola a to tak, že držíme voľný koniec lana a ak ho napneme tak sa zlaňovanie zastaví (lano neprechádza cez osmu).

Sily pri zlaňovaní

Podľa rýchlosti zlaňovania a šklbania s lanom pôsobí na istiace body a lano sila, ktorá sa rovná 2 - 3 násobku váhy lezca.

Núdzové spôsoby zlaňovania

a) Polovičným lodným uzlom cez karabínu – v prípade, že nemáme osmu alebo je lano tak zmrznuté že sa nedá vložiť do zlaňovacej pomôcky. Používať HMS karabínu s poistkou.
http://www.zodratabota.szm.com

Tento spôsob nadmerne spôsobuje krútenie a slučkovitosť lana. Lano musíme viesť tak, aby cez karabínu prechádzalo na opačnom konci ako je zámok, ináč v nepriaznivej polohe môže lano otvoriť zámok karabíny a uzol sa vyvlečie. Platí to aj pre karabíny s poistkou. Najväčší brzdný účinok dosiahneme, keď lano ktoré vychádza z karabíny bude rovnobežné s lanom nad karabínou. Jedine v tomto prípade uviažeme prusík nad karabínu aby sme manipuláciou s voľnou časťou lana mohli zvýšiť brzdný účinok.

b) Dülferov sed – je to najstarší spôsob zlaňovania a okrem lana nič k tomu nepotrebujeme. Tento spôsob najviac šetrí lano ale najmenej lezca, hlavne plece a stehno. Brzdný účinok vzniká trením medzi lanom a telom. Dodržujeme všetky predchádzajúce bezpečnostné zásady (samoistenie).
http://www.zodratabota.szm.com

Postavíme sa rozkročmo nad lano tvárou ku skale. Pravou rukou chytíme lano pred telom a ľavou rukou chytíme lano zozadu. Ľavou rukou prehodíme lano z ľavého boku krížom cez prsia ponad hlavu na pravé plece a poza chrbát na ľavý bok. Tento pohyb vykonáme plynulo jednou rukou. (Ruky môžeme aj vymeniť t.j. lano pred telom môžeme chytiť aj ľavou rukou a pravou rukou prehodíme lano z pravého boku krížom cez prsia ponad hlavu na ľavé plece a poza chrbát na pravý bok. Závisí to od zvyku).
http://www.zodratabota.szm.com

Pri zlaňovaní sa pravou rukou držíme lana a ľavou regulujeme rýchlosť zostupu. Čím viac ovinieme lano ľavou rukou okolo tela, tým je zostup pomalší. Ľavá noha pod ktorou je lano vedené zostupuje o niečo skôr ako druhá aby sa nám lano neposunulo pod koleno. Lano cez plece vedieme tak, aby sa nám nešúchalo po holom krku. V prípade, že máme slučku a karabínu, slučku umiestnime ako sedací úväz a lano nevedieme popod stehno ale cez karabínu.
Top ▲